PRENOVA KRAŠKE HIŠE Z OKOLICO

Si/

Kraška hiša stoji na lokaciji v križišču med spodnjo in zgornjo cesto s precejšnjo višinsko razliko. Majhna tlorisna površina obstoječe hiše ne napeljuje na misel, da bi hišo povečevali, temveč raje izkoristili ves zunanji prostor, ki ga lokacija ponuja. Zasnova ureja obstoječo hišo in okolico za prijetno bivanje mlade štiričlanske družine.

V obstoječo hišo je umeščeno novo stopnišče, ki povezuje spalne prostore v pritličju z bivalnimi v nadstropju. Iz pritličja, posredno preko servisnih prostorov, dostopamo do zunanjega - vhodnega atrija. Iz atrija se preko zunanjega stopnišča vzpnemo na teraso, ki poteka vzdolž bivalnih prostorov v nadstropju. Nad teraso se nahaja zgornje dvorišče z letno kuhinjo in zunanjo jedilnico.

Zasnova sledi obstoječemu zidu – ogradi parcele in za nov, podaljšan zid v klančino skrije garažni prostor za avtomobila. Hiša tako ostaja zaprta proti spodnji cesti in se raje po kraškem vzoru odpira v dvoriščni atrij in pod hrib v nadstropju.

En/

Karst house is located at the intersection between the lower and the upper road with a significant height difference. Small floor area of he existing house is not to imply that the house would grow, but rather to take advantage of all the outdoor space that location offers. The design is governed by the existing house and its surroundings for a pleasant stay of young family of four.

The existing house is sited in a new staircase that connects the sleeping areas on the ground floor with living quarters on the first floor. From the ground floor, indirectly through service spaces, we can access the external - entrance atrium. From the atrium via an external staircase we ascend to the terrace, which runs along the living quarters on the first floor. Above the terrace is located upper courtyard with a summer kitchen and outdoor dining.

The design follows the existing wall - parcel fence with new, extended wall hiding garage space under the hillside. The house remains closed towards the lower road and rather in karst region manner opens into the courtyard atrium and to the hillside on the first floor.

 

INFO

2012

Stanovanjska hiša / Residential

Kras

 

NAROČNIK

Zasebni / Private

 

STATUS

Idejna zasnova / Peoject design

 

FOTO

Arhiv studia / Private archive